ŠTATÚT

1. Preambula
1.1
Festival študentských filmov ÁČKO, ďalej iba ako ”festival”,  je neoddeliteľnou súčasťou akademického života Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ďalších slovenských školských vzdelávacích inštitúcii pripravujúcich odborníkov pre oblasť audiovizuálnej tvorby, ako aj celej akademickej obce. Organizátorom festivalu Áčko je Filmová a televízna fakulta VŠMU.
1.2
Festival je jediným celoslovenským otvoreným fórom určeným na prezentáciu a vzájomné porovnávanie tvorivých výsledkov študentov odboru Filmové umenie a príbuzných odborov, pri ktorých je súčasťou výučby realizácia audiovizuálnych diel rôzneho druhu a formátu. Festival umožňuje študentom, pedagógom, ako aj širšej odbornej i laickej verejnosti pravidelne sa oboznamovať so študentskou tvorbou a vytvára podmienky jednak na autoreflexiu samotným tvorcom a reflexiu aktuálneho stavu tejto oblasti vzdelávania a tvorby.
1.3
Okrem toho je festival určený aj širšej verejnosti, pričom jeho zámerom je predstaviť talenty, ktoré budú spoluvytvárať kultúrny a umelecký kontext slovenskej kinematografie, televíznej tvorby, fotografie a ďalších médií.
2. Základné ustanovenia
2.1
Festival ÁČKO (ďalej len „festival“) je otvorenou národnou súťažnou prehliadkou školských audiovizuálnych diel, ktoré boli vytvorené ako neoddeliteľná súčasť výučby študijných programov v odbore umenie, alebo študijných programov v príbuzných odboroch, a to na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike.
2.2
Festival sa koná v termíne 18. 10. – 21. 10. 2023.
2.3
Hlavným organizátorom festivalu je Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „FTF VŠMU“) a na jeho programovom, organizačnom aj produkčnom zabezpečení sa podieľajú študenti FTF VŠMU v rámci svojich školských povinností. Ďalšími spoluorganizátormi sa môžu stať na základe zmluvy s FTF VŠMU aj ďalšie subjekty, ktoré prispejú na festival finančným alebo vecným vkladom
2.4
Súťažná programová sekcia môže byť v príslušnom ročníku festivalu doplnená podľa rozhodnutia organizátora festivalu aj o ďalšie programové sekcie. Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia (semináre, tvorivé dielne a pod.), zamerané najmä na výučbu a na tréningové aktivity v oblasti tvorby a produkcie filmových diel a multimédií.
3. Podmienky súťaže
3.1
Do súťaže môžu byť prihlásené audiovizuálne diela a cvičenia, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 • boli vytvorené ako školské diela v rámci výučby študijných programov uvedených v bode 2.1,
 • boli vytvorené v období medzi 01.08.2022 – 31.08.2023,
 • výnimku tvoria AVD, ktoré boli vo výbere významných medzinárodných festivalov, ktorých podmienkou je svetová premiéra na danom festivale a boli vytvorené medzi 01.08.2021 – 31.08.2023,
 • výrobcom zvukovo-obrazového záznamu týchto diel musí byť príslušná vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky ako výrobca,
 • neboli prihlásené do súťaže predošlých ročníkov festivalu.
3.2
Do súťaže prihlasuje audiovizuálne dielo, prípadne cvičenie:
 • príslušná škola, ktorá potvrdzuje, že prihlásené dielo bolo vytvorené ako školské dielo podľa bodu 2.1. a že je výrobcom diela,
 • alebo režisér alebo výkonný producent audiovizuálneho diela, ktorý upovedomil vedenie príslušnej školy o prihlásení diela a príslušná škola potvrdí, že prihlásené dielo bolo vytvorené ako školské dielo podľa bodu 2.1. a že je výrobcom diela.
3.3
Vyplnený záväzný online formulár treba zaslať do 20.9.2023. Na prihlášky doručené po termíne sa neprihliada.Formulár bude vopred zverejnený na webovej stránke festivalu (festivalacko.sk) a vysokej školy múzických umení (vsmu.sk).
3.4
Technické parametre prihlasovaných filmov musia spĺňať tieto podmienky:
 • Rozlíšenie: Full HD (1920×1080),
 • Video Codec: H264
 • Audio Codec: AAC (stereo, 48 kHz / 24 bit),
 • Frame rate: 25 fps
 • Bitrate: min 16 max 20,
 • Kontajner: DCP (2K alebo 4K)+ .mp4 alebo .mov
3.5
Organizačný výbor – riaditeľ festivalu oznámi rozhodnutie o výbere filmov do súťaže najneskôr do 30.9.2023. Oznámenie o nevybratí filmu na festival bude zaslané prihlasovateľom len emailom.
3.6
V prípade výberu školského cvičenia do hlavnej súťaže festivalu sa prihlasovateľ zaväzuje preklasifikovať cvičenie na školské audiovizuálne dielo.
3.7
Organizátor festivalu si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže ani do inej časti programu festivalu diela, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu alebo ktoré propagujú násilie alebo akékoľvek formy národnostnej či inej diskriminácie, ako aj diela s prvkami pornografie alebo politickej reklamy.
3.8
FTF VŠMU nehradí účastníkom festivalu náklady spojené s účasťou jednotlivých diel a ich autorov na festivale.
4. Hodnotenie súťažných diel
4.1
Malá porota rozhoduje o zaradení filmových diel do súťaže. Je zložená zo 7 študentov a doktorandov FTF VŠMU.
4.2
Veľká porota rozhoduje o udelení cien filmom uvedených v súťažnej sekcii. Je zložená zo 6 osôb aktívne pôsobiacich v slovenskej audiovízii, ktorých vyberie vedenie festivalu.
 4.3
Veľká porota má právo udeliť nasledujúce ceny:
 • najlepší film (výkonný producent)
 • najlepšia réžia hraného filmu (režisér)
 • najlepší dokumentárny film (režisér)
 • najlepší animovaný film (režisér)
 • najlepší scenár (autor scenára)
 • najlepšia kamera (hlavný kameraman)
 • najlepší zvuk (zvukový majster)
 • najlepší strih (umelecký strihač)
 • najlepšie vizuálne efekty
4.4
Ceny môžu byť udelené iba osobám, ktoré boli počas výroby filmu študentmi vysokej školy.
4.5
Cena môže byť udelená iba osobe, ktorá zastávala konkrétnu funkciu v štábe, pre ktorú je cena určená – uvedené v zátvorke za cenami. V prípade neúčasti na záverečnom ceremoniáli, môže cenu prevziať aj splnomocnená osoba z rovnakej zložky štábu.
4.6
Veľká porota má povinnosť písomne zdôvodniť svoje rozhodnutie o udelení ceny. Toto zdôvodnenie bude oznámené počas slávnostného odovzdávania cien.
4.7
Veľká porota má právo neudeliť niektorú z cien festivalu. Vo výnimočnom prípade môže Veľká porota rozhodnúť o udelení niektorej z profesijných cien ex aequo.
4.8
Porota má právo rozhodnúť spolu s organizátorom festivalu o udelení ďalších neštatutárnych cien alebo ocenení.
4.9
Návštevníci festivalu majú zároveň právo hlasovať o Diváckej cene. Táto cena bude udeľovaná v nesúťažnej kategórii, v prehliadke zahraničných krátkometrážnych diel. Každý návštevník môže odovzdať maximálne jeden hlas prostredníctvom hlasovacieho formulára, ktorý bude vopred zverejnený na webovej stránke festivalu, ale aj na verejných priestoroch konania festivalu.
4.10
Vyjadrením každej udelenej ceny je výtvarné dielo a diplom. Organizátor festivalu má právo na základe dohody so spoluorganizátormi alebo sponzormi festivalu rozhodnúť aj o finančnej alebo o vecnej odmene pre jednotlivé ocenené diela.
5. Organizácia festivalu
5.1 
Festival organizačne zabezpečuje festivalový štáb, ktorého povinnou súčasťou sú študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry produkcie FTF VŠMU.
5.2
Na čele festivalového štábu je výkonný riaditeľ festivalu, ktorého na príslušný ročník festivalu vymenúva prodekan pre výrobu  FTF VŠMU.
5.3
Financovanie festivalu FTF VŠMU sa zabezpečuje z verejných i súkromných zdrojov. FTF VŠMU sa priamo podieľa na financovaní konkrétneho ročníka festivalu finančným aj vecným vkladom.
5.4
Výkonný riaditeľ zodpovedá prodekanovi pre výrobu  FTF VŠMU za celý priebeh prípravy a organizácie festivalu.
5.5
Výkonný riaditeľ je povinný odovzdať do 31.01.2024 produkčnému centru Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave všetku písomnú aj elektronickú dokumentáciu festivalu za účelom archivácie.
6. Záverečné ustanovenia
6.1
Prijatím tohto štatútu sa rušia všetky doterajšie vnútorné predpisy FTF VŠMU vzťahujúce sa na organizáciu a riadenie festivalu.
6.2
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto štatútu schvaľuje prodekan pre výrobu FTF VŠMU.
6.3
Aktuálne znenie štatútu zverejní FTF VŠMU na svojej internetovej stránke.
6.4
Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia prodekanom pre výrobu FTF VŠMU.
V Bratislave dňa 2.5. 2023
doc. Ján Oparty, ArtD., prodekan pre výrobu