ŠTATÚT FESTIVALU ÁČKO

1. Preambula

1.1

Festival študentských filmov ÁČKO je neoddeliteľnou súčasťou akademického života Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ďalších slovenských školských vzdelávacích inštitúcii pripravujúcich odborníkov pre oblasť audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj celej akademickej obce. Organizátorom festivalu Áčko je Filmová a televízna fakulta VŠMU.

1.2

Festival je jedinečným celoslovenským otvoreným fórom určeným na prezentáciu a vzájomné porovnávanie tvorivých výsledkov študentov odboru Filmové umenie a multimédia a príbuzných odborov, pri ktorých je súčasťou výučby realizácia audiovizuálnych diel rôzneho druhu a formátu. Festival umožňuje študentom, pedagógom, ako aj širšej odbornej i laickej verejnosti pravidelne sa oboznamovať s študentskou tvorbou a vytvára podmienky jednak na autoreflexiu samotným tvorcom, a reflexiu aktuálneho stavu tejto oblasti vzdelávania a tvorby.

1.3

Okrem toho je festival určený aj širšej verejnosti, pričom jeho zámerom je predstaviť talenty, ktoré budú spoluvytvárať kultúrny a umelecký kontext slovenskej kinematografie, televíznej tvorby, fotografie a ďalších médií.

2. Základné ustanovenia

2.1

Festival ÁČKO (ďalej len „festival“) je otvorenou národnou súťažnou prehliadkou školských audiovizuálnych diel, ktoré boli vytvorené ako súčasť výučby študijných programov v odbore Filmové umenie a multimédia, alebo študijných programov v príbuzných odboroch, a to na vysokej škole alebo na strednej škole so sídlom v Slovenskej republike.

2.2

Festival sa koná v termíne 23.10.2019-26.10.2019.

2.3

Hlavným organizátorom festivalu je Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „FTF VŠMU“) a na jeho programovom, organizačnom aj produkčnom zabezpečení sa podieľajú študenti FTF VŠMU v rámci svojich školských povinností. Ďalšími spoluorganizátormi sa môžu stať na základe zmluvy s FTF VŠMU aj ďalšie subjekty, ktoré prispejú na festival finančným alebo vecným vkladom.

2.4

Súťažná programová sekcia môže byť v príslušnom ročníku festivalu doplnená podľa rozhodnutia organizátora festivalu aj o ďalšie programové sekcie. Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia (semináre, tvorivé dielne a pod.), zamerané najmä na výučbu a na tréningové aktivity v oblasti tvorby a produkcie filmových diel a multimédií.

3. Podmienky súťaže 

3.1

Do súťaže môžu byť prihlásené audiovizuálne diela, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • boli vytvorené ako školské diela v rámci výučby študijných programov uvedených v bode 2.1,
 • boli vytvorené v období medzi 9.2018 – 31.8.2019
 • výrobcom zvukovo-obrazového záznamu týchto diel musí byť príslušná vysoká/stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky (a to ako producent alebo koproducent)
 • neboli prihlásené do súťaže predošlých ročníkov festivalu.

3.2

Do súťaže prihlasuje audiovizuálne dielo:

príslušná škola, ktorá potvrdzuje, že prihlásené dielo bolo vytvorené ako školské dielo podľa bodu 2.1. a že je výrobcom (producentom alebo koproducentom) diela,

alebo režisér alebo výkonný producent audiovizuálneho diela, ktorý upovedomil vedenie príslušnej školy o prihlásení diela..

3.3

Vyplnený záväzný online formulár treba zaslať do 30.09.2019. Na prihlášky doručené po termíne sa neprihliada.

3.4

Technické parametre prihlasovaných filmov musia spĺňať tieto podmienky:

 • Rozlíšenie: Full HD (1920×1080),
 • Video Codec: H264,
 • Audio Codec: AAC (stereo, 48 kHz / 24 bit),
 • Frame rate: 25 fps
 • Bitrate: min 16 max 20,
 • Kontajner: .mp4 alebo .mov

3.5

Organizačný výbor – riaditeľ festivalu oznámi rozhodnutie o výbere filmov do súťaže najneskôr do 9. 10. 2019. Oznámenie o nevybratí filmu na festival bude zasielané prihlasovateľom len emailom.

3.6

Organizátor festivalu si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže ani do inej časti programu festivalu diela, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu alebo ktoré propagujú násilie alebo akékoľvek formy národnostnej či inej diskriminácie, ako aj diela s prvkami pornografie alebo politickej reklamy.

3.7

FTF VŠMU nehradí účastníkom festivalu náklady spojené s účasťou jednotlivých diel a ich autorov na festivale.

4. Hodnotenie súťažných diel

4.1

Filmy do súťaže vyberá z prihlásených diel Malá porota, ktorú zostavuje Programový riaditeľ.

4.2

Veľká porota rozhoduje o udelení cien filmom uvedených v súťažnej sekcii. Je zložená z 5 osôb a to zo zástupcov organizácii LITA a SAPA a minimálne 3 osôb, aktívne pôsobiacich v slovenskej audiovízii. Veľkú porotu zostavuje organizačný výbor festivalu.

4.3

Veľká porota má právo udeliť nasledujúce ceny:

 • najlepší film (výkonný producent)
 • najlepší hraný film (režisér)
 • najlepší dokumentárny film (režisér)
 • najlepší animovaný film (režisér)
 • najlepší scenár (autor scenára)
 • najlepšia kamera (kameraman)
 • najlepší zvuk (zvukový majster)
 • najlepší strih (strihač)
 • najlepšie vizuálne efekty (efektár)
 • najlepší divácky film
 • zvláštne uznanie

4.4

Špeciálna cena Critics‘ Choice udelené 3 člennou porotou zloženou z česko-slovenských kritikov. Porota bude vyberať víťazný film z rovnakého výberu ako Hlavná porota (Veľká porota).  Programový riaditeľ vymenuje členov poroty Critics‘ Choice.

4.5

Ceny môžu byť udelené iba osobám, ktoré boli počas výroby filmu študentom vysokej alebo strednej školy.

4.6

Veľká porota má povinnosť zdôvodniť svoje rozhodnutie o udelení ceny. Toto zdôvodnenie bude oznámené počas slávnostného odovzdávania cien.

4.7

Veľká porota má právo neudeliť niektorú z cien festivalu. Vo výnimočnom prípade môže Veľká porota rozhodnúť o udelení niektorej z profesijných cien ex aequo.

4.8

Porota má právo rozhodnúť spolu s organizátorom festivalu vo výnimočných prípadoch o udelení ďalších neštatutárnych cien alebo ocenení.

4.9

Vyjadrením každej udelenej ceny je výtvarné dielo a diplom. Organizátor festivalu má právo na základe dohody so spoluorganizátormi alebo sponzormi festivalu rozhodnúť aj o finančnej alebo o vecnej odmene pre jednotlivé ocenené diela.

5. Organizácia festivalu

5.1

Festival organizačne zabezpečuje festivalový štáb, ktorého povinnou súčasťou sú študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry produkcie a distribúcie FTF VŠMU

5.2

Na čele festivalového štábu je výkonný riaditeľ festivalu, ktorého na príslušný ročník festivalu vymenúva prodekan pre výrobu  FTF VŠMU.

5.3

Financovanie festivalu FTF VŠMU sa zabezpečuje z verejných i súkromných zdrojov. FTF VŠMU sa priamo podieľa na financovaní konkrétneho ročníka festivalu finančným aj vecným vkladom.

5.4

Výkonný riaditeľ zodpovedá prodekanovi pre výrobu  FTF VŠMU za celý priebeh prípravy a organizácie festivalu

5.5

Výkonný riaditeľ je povinný odovzdať do 31. 1. 2020 produkčnému centru filmovej a televíznej fakulty všetku písomnú aj elektronickú dokumentáciu festivalu za účelom archivácie.

6. Záverečné ustanovenia

6.1

Prijatím tohto štatútu sa rušia všetky doterajšie vnútorné predpisy FTF VŠMU vzťahujúce sa na organizáciu a riadenie festivalu.

6.2

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto štatútu schvaľuje prodekan pre výrobu FTF VŠMU.

6.3

Aktuálne znenie štatútu zverejní FTF VŠMU na svojej internetovej stránke.

6.4

Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia prodekanom pre výrobu FTF VŠMU.

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.